Къарабайтал улу Къарамай_
Байталбатыр_
Осуят_
Ахмат Алий бла Ариужан_
Айтек_
Къоркъакъ Кесе_
Жарлы киши_
Шыйых_
Алтын жаллы жылкъы_
Жигит жаш_
Къакъ къуйрукъ_
Фатимат_
Келин бла къайын ана_
Огъурсуз къатын_
Акъыллы къыз_
Къоркъакъ Залимни хапары_

gomak1.gif (31264 bytes)

_Насыплычыкъ
_Залим бла Налмасханчыкъ
_Кичи жашны жигитлиги
_Быжмапапах
_Зынгырдауукъ
_Къызчыкъ бла къозучукъ
_Жашчыкъ бла Кесе
_Солтан Герий
_Темир Болат
_Батыр жашчыкъ
_Сибилчи бла Хантукай
_Чомарт бла Момарт
_Жалчы бла бай
_Уучу
_Батыр таулуну жашы
_Бирликде тирлик

Литературно-художественное издание

Составитель и редактор С.М. Моттаева
Художник В.А.Сиротинцев
Художественный редактор В. Л. Захохов
Технический редактор С. А. Мусукаева
Корректоры С.М.Моттаева, Ф.Я.Теппеева

назад