Грибы


Гриб - тошлакъ, жууа (балк., карач.), мешке (алт.), кебелек (азерб.), бешмек (баш.), расаныраукулак (каз.), эйэн кемэч, беркли (караим.), замаррык (каракалп.), козукарын (кир.), шайтанкулак (ног.), меегу (тув.), кузикорин (узбе.), аткулак (уйгур.).

Березовик - къайын тошлакъ.

Березовик большой - борсукъ жууа.

Боровик - акъ тошлакъ.

Волнушка - толкъун (балк., карач.), хыр камни (чуваш.).

Волнушка крупная - сары жууа.

Валуй - чийсил тошлакъ.

Валуй крупный - къозукъарын.

Гриб лесной - агъач тошлакъ.

Гриб бараний - къой тошлакъ.

Гриб бараний крупный - бурма жууа.

Гриб деликатес - гоппан жууа.

Гриб ядовитый - уу жууа.

Гриб желчный - ёпке от жууа.

Груздь черный - тюклю тошлакъ.

Гребешок крупный - таракъ тошлакъ.

Головач - эшек тошлакъ.

Груздь - токъмакъ тошлакъ.

Груздь крупный - аткъулакъ.

Дождевик - жауун тошлакъ.

Дубовик - эмен жууа.

Дубовик крупный - сангыраукъулакъ.

Зонтики - шашмия тошлакъ.

Ежовик - кирпи тошлакъ.

Лисички - тюлкю тошлакъ.

Масленок - жау тошлакъ.

Мухомор - чибин тошлакъ.

Мухомор крупный - жалгъан тошлакъ.

Опенок - чыпчыкъ тошлакъ.

Опята - суусар тошлакъ.

Обабки - эчки тошлакъ.

Поганка - харам тошлакъ.

Подберезовик - къундуз тошлакъ.

Подорешник - чертлеуюк тошлакъ.

Подгрузка - тепшек тошлакъ.

Подосиновик - къутуз тошлакъ.

Рыжик - сары тошлакъ.

Рыжик крупный - нарат тошлакъ.

Свинушка - тонгуз тошлакъ.

Сморчок - тогъай тошлакъ.

Строчки - пачакай тошлакъ.

Сыроежка - кек тошлакъ.

Сыроежка крупная - хубол тошлакъ.

Сыроежка серая - чий тошлакъ или мамчар тошлакъ.

Шампиньон - марал тошлакъ.

назад