Насекомые


Бабочка - кебелек (балк., алт., каз., туркмен., кумык.), кэбэлэк (караим.), келебек (гагауз., турец.), кубелек (баш., татар.), губелек (каракалп..), гемелек, (ног.), капелек (кирг.), капалак (узбек.), кепилек (уйгур.), гебелек (карач.).

Бабочка ночная - гебенек (балк.).

Бабочка капустница - бахча кебелек.

Бабочка большекрылая - жабалакъ гебенек.

Бабочка большая - зырылдаучу (на охот. яз.).

Бабочка маленькая - келепен.

Бабочка чернокрылая - къаракъанат гебелек.

Бабочка пятнистая - къолан гебенек.

Бабочка белянка - акъ кебелек.

Бабочка чернокрылая - къаракъанат гебенек.

Бабочка зорька - ылызмычы гебенек.

Бабочка боярышница - жабышмакъчы (на охот.яз.).

Бабочка крапивница - мурса гебелек.

Бабочка репейница - илинмекчи кебелек.

Бабочка лимонная - кегетчи гебелек.

Блоха - бюрче (балк., карач.. каз., караим., кумык.), бире (аазер.), сегерт - киш (алт.), пире (гагауз., турец.), бурге (каракалп.), буьрше (ног.), борча(татар.),буре (туркмен.), карабит (хакас.), бурче (уйгур.).

Блоха маленькая - къарабит (на охот. яз.).

Блоха кошачья - киштик бюрче.

Блоха собачья - ит бюрче.

Блоха - кичитиу (на охот. яз.).

Божья коровка - таплыхан (бал., карач.), чокыр конгус (алт.), камка (каз.), калинка (гагауз.), ханкиз (уйгур.).

Это насекомое, весьма почитаемое в охотничьих поверьях. Если на правую руку охотника села божья коровка, когда он шел на охоту, то он моментально останавливался и стоял, пока она не улетит. Охотники предсказывали ему, что охота пройдет удачно.

Божья коровка - ханкъызы (на охот. яз.).

Вошь - бит.

Жужелица - бызбылдыкъ.

Жужелица зеленая - жашил бызбылдыкъ.

Жужелица хлебная - мирзеу бызбылдыкъ

Жужелица черная - къара бызбылдыкъ.

Жук - къамажакъ (балк., карач.), конис (алт.), бежек (гагауз., турец.), иелек (караим.), коныз (каз., каракалп.), конуз (кирг.), къонгъузакъ (кумык.), коьныз (ног.), конгыз (татар.), тоскара (тув.), томзак (туркмен.).

Жук маленький - бежек.

Жук большой - къогъоздакъ.

Жук светящий - томзакъ.

Жук бронзовка - доммакъ.

Жук бомбардир - топчу къамажакъ.

Жук долгоносик зерновой - мирзеу къамажакъ.

Жук майский крупный - дуудуу.

Жук дровосек - агъач къамажакъ.

Жук усач - мыйыкълы къамажакъ.

Жук навозный - ийисли къамажакъ.

Жук олень - буу къамажакъ.

Жук клещевик - къысхач къамажакъ.

Жук клещевик крупный - тырсыкъ.

Жук волосатый - тюклю къамажакъ.

Жук карабус - къара къамажакъ.

Жук скакун - чарыш къамажакъ.

Жук могильщик - оба къамажакъ.

Жук щелкун хлебный - къакъгъыч къамажакъ.

Жук дубовый - эмен къамажакъ.

Клещ - къасхартчы (балк., карач.), кене (кирг., каз., турец.), салия (алт.), касартгъы (кумык.), касартки (ног.), сакыртга (туркмен.), савирга (турец.)

Клещ маленький - кине (на охот.яз.).

Клещ крупный - тауукъ къысхач.

Клещ куриный - къасартгъы.

Клещ длинный - савиргъа.

Клещ кошарный - къан

Клещ степной - къаудан гыбы. гыбы.

Клещ чесоточный - кичиу гыбы.

Клоп - къанбит, тахтабит (балк., карач.), тахтабити (азер.), клап (алт.), къаннала (кумык.), кандала (ног.), тагта бити (туркмен.), кандала (каз., татар.), кантала (кирг.), кандала (караим.).

Клоп крупный - къандала.

Клоп черепашка - къандала ташмакъа.

Красноклоп - къызыл къанбит.

Клоп щавелевый - жашил къандала.

Клоп - къантулукъ (на охот. яз.).

Комар - ургъуй (балк., карач.), акчаганат, дитдили (азер.), томонок бекенек (алт.), серкей (баш.), чирки (караим.), маса (каз.), чиркей (кирг.), сюйрюжибин (кумык.), ширкей (ног.), пеше (туркмен.), сиврисинек (турец.).

Комар болотный - мырды ургъуй.

Комар морской - тенгиз ургъуй.

Комар озерный - кёл ургъуй.

Комар - зыз (на охот. яз.).

Комар - чимдиген; бегенек (на охот. яз.).

Комар крупный - серикей (на охот. яз.).

Кузнечик - каска (балк., карач.), чейиртке (азер.), аспан (алт.), чегиртке (караим.), кек шегиртке (каз., каракалп.), чекиртке (кир.), ченгертки (кумык.), тегертки (ног.), чегирге (турец.), чекиртге (туркмен.), чекиртке (уйгур.)

Кузнечик крупный - чекирик (на охот. яз.).

Кузнечик маленький - текертке (на охот.яз.).

Кузнечик - тауушчу (на охот. яз.).

Кузнечик - макъамчы (на охот. яз.).

Медведка - маджа.

Моль - кюе (балк., карач.), куве (азер.), куйе (алт.), куие (каз., каракалп., кир.), гюе (кумык.), гюве (караим.), курье (ног.), гуе (туркмен.)

Моль совка - кюйе гебелек.

Муравей - гумулжук (балк., карач.), гарышга (азер.), кумурсха (алт., кирг. карымжа (гагауз.), кумырсха (каз.), хомурсгъа (кумык.), кумырска (ног.), кумурстка (караим.), каринжа (турец.), гарынжа (туркмен.), кымырсха (татар.).

Муравей - къумурсха (карач.).

Муравей - къумурчха (на охот. яз.).

Муравей большекрылый - чыма (на охот. яз.).

Муравей желтый - къарынжы (на охот. яз.).

Муха - чибин (балк., карач.), милчек (аазер.), чымын (алт., кирг.), шыбын (каз., каракалп.), жибин (кумык.), шыбын (ног.), чыбын (туркмен.), синек (тур.).

Муха навозная - къара чибин.

Муха слепень - сокъур чибин.

Муха мошкара - ууакъ чибин.

Муха пятнистая - багъырбаш.

Муха шершен - номарт чибин.

Муха шмель - ит чибин.

Муха мясная - эт чибин.

Мока - кез чибин.

Чибинлеге аралыб къарт ийнекни кермез - «Засмотревшись на мух, не заметит старую корову».

Овод - саскы (балк.), киковун, мозалан (азер.), кеген (алт.), бегелек (баш.), сейгел (каз.), къаталан, гегевюл (кумык.), катала (ног.), кигебен (татар.), атсинеги (турец.), бука (узбек.).

Овод - локъура (карач.).

Овод крупный - бука.

Овод малый - безгелек (на охот.яз.).

Оса - сары чибин, дидин.

Паук - гыбы; губу (балк., карач.), херуумчек (азер.), иергемеш (алт.), ермекши (каз., каракалп.), орумчек, бии (караим.), жергемуш (кирг.), мияма, мия, анкабут (кумык.), оьрмекшен (ног.), ерумжек (турец.), мей, душ-душ (туркмен.).

Паук лесной - агъач гыбы.

Паук бокоход - чайпи гыбы.

Паук домовой - юй гыбы.

Паук крестовик - къач гыбы.

Паук скакунчик - секиртме.

Паук прядильщик - аучу.

Паук охотник каемчатый - уучу гыбы.

Паутина - гыбы ау.

Паук сенокосец - биченчи гыбы.

Паук чесоточный - кичиу гыбы.

Паук красный - къызыл гыбы.

Паук ядовитый - уу гыбы.

Паук желтый - сары гыбы.

Паук пальниград - жер гыбы.

Пчела - бал чибин (балк., карач., караим.), бал арысы (азер.), адару (алт.), ары (гагауз.), ара (каз.), аары, бал аарысы (кирг.), балжибин (кумык.), балшибин (ног.), бал корты (татар.), бал арысы (туркмен.), ари (турец.).

Пчеломатка - бийчибин.

Пчела дикая - агъач бал чибин.

Пчела дикая крупная - от чибин (на охот.яз.).

Пчелочка - ара.

Пчелочка дикая - чолу.

Пчела (самка) дикая - балкъурт.

Пятиустка - бешаууз.

Сверчок - чырчыл (балк., карач., гагауз.), уьй ченгертки (кумык.), кара чегиртке (кирг.), кара шегертки, аадемше (ног.), гара чекиртге (туркмен.), жиржирбежеги (турец.).

Сверчок крупный - къара ченгиртке (на охот.яз.).

Сверчок лесной - адемши или сенгирчке.

Светлячок - жангъан къамажакъ.

Скорпион - акъраб (балк., карач.), арпелек (кумык.), ичян (туркмен.), саян (баш.), чаян (кирг.), акреб (турец.).

Сороконожка - къыркъаякъ; жюзаякъ (балк., карач.), кумык.), кырыкаяк (каз.), кыркаяк (туркмен., ног., кирг., уйгур., караим.), киркаяк (турец.).

Саранча - сенгирчке (балк., карач.), чейиртке (азер.), чекиртке (туркмен.), чэгирткэ, цэгиртке (караим.), еек аспан (алт.), ченгертки, женгертки (кумык.), шегертки (ног.).

Стрекоза - сенгирчке.

Таракан - алтыаякъ (балк., карач.), сачакчы межек (туркмен.), мет бехгурду (азер.), хамамбежеги (турец.).

Таракан крупный - хамам къамажакъ.

Таракан маленький - юй къамажакъ.

Тля - кегет бит.

Улитка - метеке (балк., карач.), илбиз (азер.), астык (алт.), кускар (баш), мелк (гагауз.), тыртыл (караим.), улул (кирг.), хуртуя (кумык.), ылув (ног.), салянгоз (турец.).

Улитка маленькая - тыртыл (на охот. яз.).

Улитка длинная - созукку (на охот. яз.).

Улитка ползающая - жилянча (на охот. яз.).

Улитка в раковине - къабынлы (на охот. яз.).

Улитка - метеген (на охот. яз.).

Метеке къабына киргенлей - «Как улитка в своей раковине».

Уховертка - къулакъчы (балк., карач., кумык., караим.).

Червь - къурт (балк., карач.), гурд (азер.), курт (алт., каз., каракалп., баш., татар., турец., ног., уйгур., телеут.), гурт (туркмен.).

Черви рыбы - чабакъ къурт.

Червь дровосек - агъач къурт.

Червь светляк - жылтыраукъ къурт; агъач къурт.

Червь пиявка - къан ичген къурт.

Червь солитер - къарын къурт; сууалчан.

Червь мокрица - мылы къурт.

Червь, возбудитель вертячки у овец - мышы къурт.

Червь шелкопряд - чилле къурт.

Червячки - ууакъ къуртла.

Червь дождевой - жауун къурт; чабакъ къурт.

Червивое яблоко - алма къурт.

Червивая груша - кертме къурт.

Червь земляной - жер къурт.

Червь-солитер - сууалган.

Червь-эхиноккок - тюклесин.

Червивое мясо - эт къурт.

назад